JWT (JSON Web Token) Authentication с .NET Core 2.1 и React

JSON Web Token (JWT) е JSON-базиран отворен стандарт (RFC 7519) за създаване на „жетони“, които съдържат определен брой твърдения. Например, един сървър може да генерира жетон, който съдържа твърдението „влязъл като администратор“ и достави тази информация до клиент. В днешната статия нямаме намерение да навлизаме във формални подробности, затова си има Wikipedia. Повече прочететe тук.

Най-важните неща, които трябва да знаем за JWT са:

    • Съдържа определен брой твърдения (например „влязъл като админ“)
    • Генерира се от сървъра и се подписва с частния ключ на едната страна (обикновено на сървъра)
    • Когато потребителят получи този токен, той трябва да го запази локално, за да може по-късно да използва защитените ресурси

И така, за тази имплементация ще използваме .NET Core 2.1 и ReactJS.
За да си създадем примерен проект изпълняваме

dotnet new react -o <project_name>

в инструмента за текстови команди. (Първо се уверете, че .NET Core SDK е инсталиран на вашата машина.)

Генериране на токена

1. Добавяме

app.UseAuthentication()

в метода Configure в Startup.cs. Това добавя инстанция на AuthenticationMiddleware към последователността от действия при обработка на заявки от страна на процеса, което на практика включва възможността за автентикация.

2. В тялото на метода ConfigureServices добавяме

services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)

 

.AddJwtBearer(options =>

 

{

 

options.TokenValidationParameters = new
Microsoft.IdentityModel.Tokens.TokenValidationParameters()

 

{
RequireExpirationTime = true,

 

ValidIssuer = „YOU_ISSUER_VALUE“,

 

ValidateIssuer = true,

 

ValidateAudience = false,

 

ValidateLifetime = true,

 

ValidateIssuerSigningKey = true,

 

IssuerSigningKey = new
SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(„YOUR_KEY“))

 

};

 

});

Току-що казахме на нашия сървър какво да търси, когато валидира токен, а също така и ключа, с който ще бъде подписан всеки токен.

3. Вече сме готови да добавим нашият Controller метод, който всъщност ще създаде токените. Преди това, обаче, ще допълним

routes.MapRoute(name: "api",template:"api/{controller}/{action}/{id?}");

към извикването на метода UseMvc в Configure метода.

4. Сега нека създадем нов RegistrationController в проекта и да го добавим в login метода.

[HttpPost]
public JsonResult Login([FromBody] LoginParameters login)
{
<Here we should validate the received email and password and

 

proceed if they are valid>
var key = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(„YOUR_KEY“));
var creds = new SigningCredentials(key, SecurityAlgorithms.HmacSha256);
var claims = new[]
{
new Claim(ClaimTypes.Role, „Administrator“),
};
var token = new JwtSecurityToken(„YOUR_ISSUER_VALUE“,
„YOUR_AUDIENCE_VALUE“, claims, expires:
DateTime.Now.AddMinutes(30),signingCredentials: creds);
var tokenString = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);
return new JsonResult(new {token = tokenString });

Тук LoginParameters е клас, който има две полета – Email и Password.

Получаване и запаметяване на токена

Сега нека създадем нашия login формуляр. Първо ще добавя два npm пакета: Material-UI и Axios. Първият представлява много добра библиотека с React контроли, а вторият – Promise-based HTTP клиент. Те в никакъв случай не са задължителни, но аз обичам да ги използвам в моите React проекти.

За да ги инсталирате, отворете командния прозорец и изпълнете

npm install --save @material-ui/core axios

Ще създадем собствен HTTP клиент, който използва Axios библиотеката и нашето цяло приложение ще използва този клиент като bottleneck. На това място ще поставим токена, след като сме го получили.

import axios from 'axios'

 

class httpClient {

 

constructor() {

 

const token = JSON.parse(localStorage.getItem(‘user’) || ‘{}’)[‘token’]

 

const instance = axios.create({

 

baseURL: ‘/’,

 

headers: { ‘Authorization’: `Bearer ${token}` }

 

})

 

this.axiosInstance = instance

 

}

 

get(url){

 

return this.axiosInstance.get(url)

 

.then((resp) => {

 

})

 

.catch((resp) => {

 

if (resp.response !== undefined && resp.response.status == ‘401’) {

 

localStorage.removeItem(‘user’)

 

location.replace(‘/login’)

 

} else {

 

return Promise.reject(resp)

 

}})

 

}

 

post(url, formData) {

 

return this.axiosInstance.post(url, formData)

 

.then((resp) => {

 

})

 

.catch((resp) => {

 

if (resp.response !== undefined && resp.response.status == ‘401’) {

 

localStorage.removeItem(‘user’)

 

location.replace(‘/login’)

 

} else {

 

return Promise.reject(resp)

 

}})

 

}

 

setTokenOnLogin = () => {

 

const token = JSON.parse(localStorage.getItem(‘user’) || ‘{}’)[‘token’]

 

this.axiosInstance.defaults.headers = { ‘Authorization’: `Bearer ${token}` }
}

 

clearTokenOnLogout = () => {

 

localStorage.removeItem(‘user’)

 

this.axiosInstance.defaults.headers = {}

 

}}

 

const instance = new httpClient()

 

export default instance

Остана ни само да set-нем item с ключ ‘user’ и стойност – полученият токен, ако заявката до метода Login е била успешна.

 

a

Към страници ...

a

Повече информация по темата тук:

Можете да намерите повече информация тук: iphos.bg

Най-нови публикации

Искате ли да получите оферта?

Информирайте ни за вашите изисквания, спиделете ни вашите идеи и един от нашите служители ще ви даде първоначална консултация.

След това ще Ви представим груба концепция, както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (0)2 44 10 681

E-Mail: office@iphos.bg

6 + 1 =

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33