Правни услуги в ИТ сектора

Като експерти по цифрови права, специализирани в секторни аспекти на съвременното ИТ законодателство, нaшите партньори Ви гарантират професионална консултация и висококачествени правни услуги. Клиентите ни могат да разчитат на експертните познания и дългогодишния опит на нашите специалисти в областта на информационните технологии, които целят да Ви предложат най-добрите решения за Вашия бизнес – безкомпромисно ориентирани към Вашите изисквания.

Услуги

Правно консултиране на стартъпи в ИТ сектора

Когато разработвате приложения с изкуствен интелект, блокчейни, онлайн платформи или стартирате собствен бизнес в Интернет, е необходимо да получите правна консултация, която да отчита всички правни рискове и правни характеристики, установени от законодателството. Като специалисти по правни въпроси в ИТ сектора, нашите партньори притежават необходимото ноу-хау и опит зад гърба си, за да Ви помогнат да елиминирате или минимизирате тези рискове. За да бъде бизнесът Ви успешен!
 
 
 
 

Управление на правния и информационен риск в електронната търговия

Услугата е комплексна и включва проверка за правно и организационно съответствие на дейността на доставчиците на услуги на информационното общество с изискванията на GDPR, информационна сигурност, както и новите регулации в областта на електронната търговия и потребителските права онлайн.

 

 
 
 
 

Съответствие с GDPR

С влизането в сила на Общия Регламент относно защитата на данните (ЕС) (ОРЗД) се въведоха значителни промени в действащата до този момент правна рамка, регулираща обществените отношения, свързани с обработката на лични данни. Тези промени създават нови стандарти и механизми за контрол за защита на личните данни, по–широки права на физическите лица и нови задължения на администраторите. Нашите опитни специалисти ще Ви помогнат да приведете дейността си в съответствие с изискванията за GDPR.
 
 
 

Правен одит на онлайн платформи и сайтове

Ние знаем, че развитието и популяризирането на сайта или онлайн платформата Ви е от изключително значение за Вас. Затова можете да оставите всички законови изисквания, свързани както с тяхното изграждане и функциониране, така и с дейността, която се извършва чрез тях, на нашите експерти. Ние Ви гарантираме пълно съответствие с нормативни изисквания от различни области на правото като защита на личните данни, авторско право и сродните му права, реклама, антитръстови закони, защита на потребителите и т. н. А Вие? Просто се концентрирайте върху успеха си.
 
 

Правно консултиране при предоставяне на цифрови услуги и съдържание

Нови регулации имат за цел да гарантират на потребителя, че ще получава съответстващи на договора с търговеца цифрови услуги и съдържание. Търговците следва ясно да определят какъв вид услуга предоставят, дали са само посредник и/или предоставят и свои стоки или услуги и на кого ги предоставят. Това е изключително важно, за да бъдат определени конкретните законови изисквания към дейността и съответно да бъдат съобразени при нейното планиране и извършване. Ние не само ще предоставим пълен набор от правни услуги, за да стартираме услугата и да гарантираме нейната правна чистота, но също така ще подкрепим услугата на всички етапи от нейната работа.
 
 
 

Защита на интелектуални права в интернет

Специфичността на разпространение на информацията в Интернет променя механизмите, чрез които притежателите на права върху обекти на интелектуална собственост могат да упражнят правото си на защита. Цифровото съдържание, софтуерът, търговските марки и други обекти на интелектуални права са ценен актив, затова ние ще Ви помогнем да го защитите. За да работите спокойно!

 
 
 

Вашият надежден партньор за професионални правни ИТ услуги

Като професионален и сигурен ИТ партньор, ние винаги се стремим да Ви предложим най-добрите и цялостни ИТ услуги и решения. Благодарение на партньорството ни с Европейски център по законодателство вече можем да Ви предложим и state-of-the-art услуги в областта на информационното право. Защото с нас сте в сигурни ръце.

Качествени услуги от доказани професиналисти

Повече за нашия партньор

История

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” е създаден през 2013 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. През 2020 г. Европейски център по законодателство създаде Център за цифрови права /Digital Rights Center/, специализиран в секторни аспекти на съвременното IT законодателство. Центърът предоставя широк спектър от правни услуги в областта на електронното управление, електронната търговия, защита на потребителите в онлайн среда, блокчейн технологиите и облачните услуги.

Визия и цели

Една от целите на Европейски център по законодателство е повишаване нивото на подготвяните проекти за нормативни актове и създаване на единна правнонормативно уредена национална система за законопроектна дейност, обвързана с правораздавателната практика. Правотворческият процес е интригуваща тема и платформа за развитие, но не и единствената, на която стъпва Европейски център по законодателство. Съчетавайки своите интереси и компетентност в различни сфери на правото, членовете на сдружението насочват своята дейност и към информатизацията на съвременното общество, чието законодателно регулиране значително изостава от реално настъпващите промени в комуникацията между държавата и гражданите.

Услугите в детайл

Консултиране на стартъпи

 • Проектиране на бизнес процесите по подразбиране;
 • Изготвяне на договори с доставчици;
 • Изготвяне на общи условия за ползване на услугите;
 • Изготвяне на политики за съотвествие с регулаторните режими, относими към съответната дейност;
 • Разработване на договори в областта на електронната търговия (покупко-продажба, доставка и др.);
 • Консултации по регулиране на интернет рекламата;
 • Правна подкрепа на транзакции за закупуване на проекти за електронна търговия, закупуване на домейн имена;
 • Защита на данните и информационна сигурност;
 • Защита на TM и права върху обекти на интелектуална собственост в Интернет.

Рискове в електронната търговия

 • Анализ на бизнес модела;
 • Анализ на бизнес процесите в рамките на модела;
 • Извършване на оценка на съответствието;
 • Извършване оценка на риска
 • Изготвяне на предложение за правни, организационни и технически действия за постигане на съответствие;
 • Изготвяне на необходимите правила и политики съгласно нормативните изисквания.

Съответствие с GDPR

Анализ на процесите по обработка на лични данни и оценка на риска.

 • Извършване на анализ на дейностите по обработване на личните данни и прилаганите мерки за сигурност / GAР анализ/.
 • Извършване на дейности по управление на риска по отношение на защитата на личните данни.
 • Изготвяне на План за действие за  въвеждане на определените технически и организационни мерки.

Разработване на вътрешнонормативни документи, вътрешни процедури и механизми за отчетност.

 • Преглед на правните основания за обработване на лични данни, включително въз основа на съгласие на лицата и предлагане на необходимите мерки.
 • Създаване на вътрешни процедури за практическо упражняване на правата на субектите на данни и за уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни.
 • Консултиране за начина и формата за предоставяне на информация на субектите на данните и прозрачност на обработването.
 • Извършване на дейности във връзка с документиране и отчетност.

Съдействие, включително обучение на служителите на администрацията при внедряване на правилата, процедурите, вътрешните контроли, организацията на работа и отчетността за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с Регламента.

 

Правен одит

 • Проверка на съдържанието за съответствие с всички изисквания за авторски права;
 • Проверка на името на домейна и логата, използвани в нарушение на правата на трети страни върху средствата за индивидуализация;
 • Анализ на сайта за съответствие със законодателството относно защита на личните данни;
 • Анализ на сайта за съответствие с рекламното законодателство;
 • Анализ на сайта за съответствие със законодателството за защита на потребителите;
 • Цялостен одит на договорните отношения с разработчиците и потребителите на сайта.

Правно консултиране

 • Анализираме спецификата на Вашата дейност/проект;
 • Определим основните рискове от работата;
 • Изготвим правно становище с подробен преглед на всички възникващи рискове и начини за тяхното минимизиране, както и описание на предложената структура на услугата.

Защита на интелектуални права

 • Правен анализ на режима на защита на обекти на интелектуални права;
 • Разглеждане и изготвяне на документи за създаване, използване и продажба на обекти на интелектуални права;
 • Подпомагане на сделки за прехвърляне на права върху резултатите от интелектуалната дейност;
 • Разработване на лицензионни споразумения;
 • Правна подкрепа за разработването на софтуер и онлайн услуги;
 • Извънсъдебно уреждане на спорове, свързани с използването на права на интелектуална собственост в цифровото пространство.

Колко ще струват услугите в областта на ИТ правото?

Това зависи до голяма степен от Вашите изисквания и нужди.

Свържете се с нас, споделете ни идеите си и ние ще Ви представим концепция,
както и необвързваща ценова оферта.

Tel: +359 (2) 44 10 681
E-Mail: office@iphos.bg

Компанията

Доказана интернационална компания - за най-добрите ИТ решения. Цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка / IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно.

ИТ Инфраструктура

Като системен интегратор, предлагаме цялостни услуги в сферата на администрирането и поддръжката на ИТ инфраструктура. ИТ Мениджмънт / ITSM, базиран на ITIL - компютърна поддръжка, мрежи, сървъри, Linux, Windows, Exchange и др.

Разработка на Софтуер

Изработка на инидивидуализирани софтуерни решения от опитни екипи в България и Австрия. Професионално отношение към клиента и високо качество на услугите. Изработка на десктоп и мобилни приложения, интерфейси, бази данни и др.

Изработка на уеб сайтове

Изработка на уеб сайтове & уеб приложения от най-високо ниво. Максимална разходна ефективност и качество. Уеб решения в областите интранет & екстранет, изработка на уеб сайтове, онлайн магазини & електронна търговия, тарифни калкулатори, SEO & SEM и др.

Iphos IT Solutions

+359 (0)2 44 10 681

 

1618 София, бул. Цар Борис III 168, Ет. 3, Офис 33